Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg


 НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ


1. Збірка матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення» Читати

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування. National ESP Curriculum

3. Cтандарт вищої освіти Національного гірничого університету СВО НГУ НМЗ – 07. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

 4. Англійська мова спеціального вжитку (ESP) в Україні (допроектне дослідження) (Колективна монографія)/ Британська Рада в Україні, Міністерство освіти і науки  України.  К: Ленвіт, 2004 – 129 с. (1\10)

5. Навчальний посібник English for Study and Work - Англійська мова для навчання та роботи. Співавтори: С.І.Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д.Швець, Н.В.Поперечна. 


   

 В. І. Луценко

1. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2005. – Вип. 2 (15). – 2011. – С. 78 – 82.

2. Деякі аспекти культури спілкування у віртуальному освітньому середовищі // Теорія та методика управління освітою. Електронний журнал УМО  № 6 (2011 р.)

3. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій у процесі ви-вчення студентами-іноземцями української мови // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 58. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 448-451

4. Ситуація успіху: психолого-педагогічні механізми й етапи організації// Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 232 – 236.

5. Метод проектів як форма інноваційного навчання // Дивослово. Науково-методичний журнал – 2010. – № 11. – С. 6-7.

6. Методика викладання української мови. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – 110 с.

7. Сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (114), – 2011. – С. 8-10.


О.В. Петрова

1. Стаття «Педагогические проблемы современной высшей школы», Матеріали Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 21 века» с международным участием, травень, 2012 р.

2. Стаття «Особенности композиционной семантики производных наименований со значением лица, работающего с транспортным средством» Матеріали ІІІ науково-практ. Міжнародної конференції в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ (квітень, 2011) (Диплом переможця в секції «Мовознавство» за кращий науковий доклад з публікацією статті в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ, 2011)

3. Тези  «Технологія моделювання комунікативних ситуацій як компонент формування соціолінгвістичних навичок у студентів технічних спеціальностей при навчанні науково-технічному перекладу», матеріали міжнародної конференції, ДВНЗ «НГУ», кафедра перекладу, листопад, 2012 

4. Тези «Проблеми дистанційної освіти в вищій школі», матеріали міжнародної наукової конференції,  Київ, НТУУ «КПІ», березень, 2012

5. Тези «Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе» (в співавторстві зі ст.викл. Токар Л.О.) Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (січень)

6. Тези «Роль кросскультурного аспекта в процессе обучения ин.яз.» Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (лютий)

7. Тези «Проектные технологии в процессе формирования ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ» Матеріали міжнародного науково-практ. семінара  «Мовна підготовка фахівцівУкраїни в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», НГУ, 2011 (жовтень)

8. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ

9. "Формування соціолінгвістичної компетенції у студентів технічних напрямів навчання на базі автентичних текстів соціального та науково-технічного характеру". Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (1-2 березня 2013 р.)

Oсновні наукові публікації доц. О.Д. Швець перейти

1. EFFECTIVE TECHNIQUES IN ESP TEACHING AND LEARNING // 1-й міжнародний науково-методичний семінар «К трансферу научно-образовательных инновационных технологий через полиязычие», Казахський агротехнічний університет імені С.Сейфулліна (у співавторстві з С.І. Кострицькою)© 2006-2021 Інформація про сайт