Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

Рівні володіння мовою

Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером в рамках Болонського процесу, то українські ВНЗ здійснюють навчальний процес відповідно до європейських стандартів володіння мовою.

Враховуючи результати національної реформи викладання англійської мови у загальноосвітніх школах та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, у відповідності до Програми ІМПС мінімально прийнятний РВМ для бакалавра є В2 (Незалежний користувач) (див. табл. нижче).

Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися іноземною (англійською/французькою/німецькою)  мовою у професійному середовищі, щоб:

·         обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

·         готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

·         знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;

·         аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

·         писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

·         писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

·         перекладати англомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.

Для оцінювання результатів роботи студентів використовується поточне й підсумкове оцінювання. Бали, отримані студентами за всі завершені модулі курсу, беруться до уваги під час вихідного оцінювання за повний курс.


 

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ

ДЕСКРИПТОРИ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА МОВИ
B1 Незалежний користувач (Рубіжний) Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, під час навчання, дозвілля тощо. Може вирішувати більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язно висловлюватись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описувати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, наводити стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів.

B2 – Незалежний користувач

(Просунутий)

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різні аргументи за і проти.

C1 – Досвідчений користувач

(Автономний)

Може розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та за професійними цілями. Може чітко, логічно і детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

© 2006-2020 Інформація про сайт