Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

head.jpg

Поточний контроль

Система поточного оцінювання розроблена НГУ з урахуванням місцевих особливостей навчального контексту. Воно включає самооцінювання студентів, визначення і відгуки на мовленнєву поведінку студентів від їх однокурсників, викладачів, а також оцінювання проектної роботи і звітування.

Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість отримати негайну інформацію про результати навчання студента під час конкретного модуля чи в конкретний момент цього модуля. Результати такого оцінювання можуть викликати необхідність модифікувати робочу програму, якщо окремі модулі не відповідають визначеним результатам навчання студента і/або не враховують прогалин студентів у вивчення/навчанні.

 Критерії оцінювання поточного контролю

 Поточний контроль здійснюється у ході вивчення конкретного модуля для визначення рівня сформованності окремих навичок або вмінь, якості засвоєння певної порції матеріалу.

 Кількість балів за поточний контроль складає 1- 2 бали за кожне практичне заняття, що залежить від того, які мовленнєві навички і вміння розвиваються протягом модуля. 

 Практичні заняття модулів, які фокусуються на розвиток навичок усного спілкування і/або говоріння, оцінюються вище, чим ті, що розвивають навички читання і письма, в яких більше значення приділяється самостійній роботі студента.

 Домінуюча функція поточного контролю – забезпечення зворотнього зв’язку зі студентами. На основі результатів поточного контролю викладач може отримати інформацію про успішність або неуспішність організації навчального процессу. Це дає можливість своєчасно коригувати навчальну діяльність студентів з оволодіння мовою та свою діяльність щодо забезпечення навчального процессу.

 Оцінка за поточний контроль (кількість балів) кожного практичного заняття модуля розраховується за нижче поданою схемою (табл. 2).

Обєкт оцінювання

Доля в загальній оцінці

за поточний контроль модуля

%

1 бал

max

2 бали

max

Присутність на практичних заняттях

 

20%

0,2

0,4

Участь у практичних заняттях (виконання завдань, що пропонуються):

 

·         робота  над завданням

·         робота в парі/групі/команді

·         групова презентація/ виступ про результати роботи над завданням

·         спілкування з одногрупниками під час виконання завдання

80%

 

 

30%

20%

20%

 

10%

 

0,8

 

 

0,6

0,4

0,4

 

0,1

1,6

 

1,2

0,8

0,8

 

0,2

 

 

Загальна за одне практичне заняття:

 

100%


1 бал


2 бали

Участь у практичних заняттях також може оцінюватися за традиційною п’ятибальною шкалою за  нижче наведеними критеріями.

 5 (відмінно) ставиться, якщо студент:

·  виконує всі завдання практичних занять і домашньої/самостійної роботи;

·  завжди виражає бажання і зацікавленнісь у вивченні іноземної мови;

·  на практичних заняттях розмовляє тільки іноземною мовою;

·  активний, часто виступає і часто задає питання;

·  активно, дуже добре працює в парі/групі/команді.

 4 (добре) – якщо студент:

·   виконує більшість завдань практичних занять і домашньої/самостійної роботи;

·   зазвичай виражає бажання і зацікавленнісь у вивченні іноземної мови;

·   зазвичай на практичних заняттях розмовляє тільки іноземною мовою;

·   іноді виступає і задає питання;

·   добре працює в парі/групі/команді.

 3 (задовільно) – коли  студент: 

·    іноді виконує завдання практичних занять і домашньої/самостійної роботи;

·    не дуже зацікавлений у вивченні іноземної мови;

·    іноді на практичних заняттях розмовляє іноземною мовою, більш часто - рідною;

·    інколи виступає і задає питання;

·    не  дуже добре працює в парі/групі/команді.

2 (незадовільно) ставиться в тому випадку, коли студент:

·   зовсім не виконує завдання практичних занять і домашньої/самостійної роботи;

·   незацікавлений у вивченні іноземної мови;

·   практично не розмовляє іноземною мовою на практичних заняттях;

·   ніколи не виступає і не задає питання;

·   не працює в парі/групі/команді.

СУМА БАЛІВ

ОЦІНКА ECTS

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

 

 

зараховано

82-89

B

добре

74-81

C

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно

не зараховано

1-34

F

 

© 2006-2020 Інформація про сайт