Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

петрова.jpg Петрова Ольга Володимирівна


 викладач французької та англійської мови кафедри іноземних мов ДВНЗ "НГУ"У 1995 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала диплом за спеціальністю «Французська мова та література», кваліфікація філолог, викладач французської мови та літератури.

Стаж роботи за спецiальнiстю - 15 рокiв.

22 січня 2013 р. захистила диплом магістра  за спецiальнiстю "Педагогiка вищоi школи".  


Основні наукові публікації:


1. Стаття «Педагогические проблемы современной высшей школы», Матеріали Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 21 века» с международным участием, травень, 2012 р.

2. Стаття «Особенности композиционной семантики производных наименований со значением лица, работающего с транспортным средством» Матеріали ІІІ науково-практ. Міжнародної конференції в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ (квітень, 2011) (Диплом переможця в секції «Мовознавство» за кращий науковий доклад з публікацією статті в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ, 2011)

3. Тези  «Технологія моделювання комунікативних ситуацій як компонент формування соціолінгвістичних навичок у студентів технічних спеціальностей при навчанні науково-технічному перекладу», матеріали міжнародної конференції, ДВНЗ «НГУ», кафедра перекладу, листопад, 2012 

4. Тези «Проблеми дистанційної освіти в вищій школі», матеріали міжнародної наукової конференції,  Київ, НТУУ «КПІ», березень, 2012

5. Тези «Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе» (в співавторстві зі ст.викл. Токар Л.О.) Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (січень)

6. Тези «Роль кросскультурного аспекта в процессе обучения ин.яз.» Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (лютий)

7. Тези «Проектные технологии в процессе формирования ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ» Матеріали міжнародного науково-практ. семінара  «Мовна підготовка фахівцівУкраїни в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», НГУ, 2011 (жовтень) - cc. 96-98

8. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ 

9. "Формування соціолінгвістичної компетенції у студентів технічних напрямів навчання на базі автентичних текстів соціального та науково-технічного характеру". Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (1-2 березня 2013 р.)

© 2006-2020 Інформація про сайт