НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

head.jpg


ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

 

И.И. Зуенок

Статьи и тезисы докладов

1.    I. Zuyenok (2012) Evaluation of EAP/ESP courses in Ukraine on the way to quality assurance of higher education. COMMON EUROPE Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration. Wydawnictvo Wyzszej Szkoly Bankowej, Poznan – 2012,    399 с. - С. 361 – 375.

2.    I. Zuyenok (2012) EFL University Courses: Building a Bridge to Effective Communication. COMMON EUROPE Ukraine and PolandNew Socio-economic Challenges. Wydawnictvo Wyzszej Szkoly Bankowej, Poznan – 2012, 473 с. -С. 451 – 462

3.    I. Zuyenok (2012) Teaching and Learning Foreign Languages at the University Courses on the Way to Lifelong Learning// Єдина Європа - United Europe: моногр./ Держ.вищ.навч.закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук.ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2012.

4.     Kostrytska, S. & I. Zuyenok (2010)  ESP in Ukraine: Milestones of Ukrainian Universities on Their Way to European Community. Zeczyty Naukowe Wyzsej Szkoly  Bankowej we Wroclawiu. Nr 15, 2010, Польща, Вроцлав, С. 241 – 267. Співавтор – С.І. Кострицька. http://www.wsb.pl/wroclaw/konferencje-i-seminaria

5.    І.І. Зуєнок. Діяльнісний підхід до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції 13 березня 2012 р. – К: НТУУ «КПІ» - 248 с. - сс. 72 – 74 

6.    І.І. Зуєнок, С.А. Свіжевська. Експертиза якості освіти: європейський підхід Оптимізація критеріїв оцінки якості вищої освіти України // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування», 15 – 16 березня, 2012 р. 

7.    I.I. Zuyenok (2011) From Classroom Interactions to Real Life Communication (стаття), опублікована в Збірнику Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення: Збірка Тез. Доп. Міжнародного Наук.- практ. Семінару, 13 – 14 жовтня. 2011 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011, сс.75 - 86 .  

8.    Тези доповіді Multi-disciplinary Approach to EFL University Course Design: Experience and Challenges”, опубліковані в Професіоналізм – надбання тих, хто готовий долати виклики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 квітня 2011 р.)/ Університет економіки та права «КРОК», Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, Британська Рада в Україні. К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 100 с. , сс. 97 – 99      

 Учебники и учебные пособия 

с грифом МОН Украины

9.    Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І., Іваніщева В.О., Клименко Л. Й. Програма з англійської мови для професійного спілкування. (Підручник).- К.: Ленвіт, 2005. — 120с. — Текст укр. та англ. мовами.- Обкл. та тит. арк. англ. мовою. Опис за перекладом. — ISBN 966-7043-87-8. Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143.21-913.1 Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС40539 (1/10) National ESP Curriculum

10.  Англійська мова спеціального вжитку (ESP) в Україні (допроектне дослідження) (Колективна монографія)/ Британська Рада в Україні, Міністерство освіти і науки  України.  К: Ленвіт, 2004 – 129 с. (1\10)

11.  Том 1. Inclass Activities  356 с. Навчального посібника з грифом МОН English for Study and Work - Англійська мова для навчання та роботи (1/4) Співавтори: С.І.Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д.Швець, Н.В.Поперечна. Дніпропетровськ: НГУ, 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5206 від 16.06.10)

12.  Том 2. Self-study Resources – 234 с. Навчального посібника з грифом МОН English for Study and Work -Англійська мова для навчання та роботи (1/4) Співавтори: С.І.Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д..Швець, Н.В.Поперечна. Дніпропетровськ: НГУ, 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5206 від 16.06.10)

13.  Том 3. Grammar Review and Practice – 258 с. Навчального посібника з грифом МОН English for Study and Work -Англійська мова для навчання та роботи  (1/4) Співавтори: С.І.Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В.Поперечна. Дніпропетровськ: НГУ, 2010. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5206 від 16.06.10)


В. И. Луценко

1. Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2005. – Вип. 2 (15). – 2011. – С. 78 – 82.

2. Деякі аспекти культури спілкування у віртуальному освітньому середовищі // Теорія та методика управління освітою. Електронний журнал УМО  № 6 (2011 р.)

3. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій у процесі ви-вчення студентами-іноземцями української мови // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 58. – Частина 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 448-451

4. Ситуація успіху: психолого-педагогічні механізми й етапи організації// Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 232 – 236.

5. Метод проектів як форма інноваційного навчання // Дивослово. Науково-методичний журнал – 2010. – № 11. – С. 6-7.

6. Методика викладання української мови. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – 110 с.

7. Сучасні педагогічні технології в дистанційному навчанні // Імідж сучасного педагога. Науково-практичний освітньо-популярний журнал. – № 5 (114), – 2011. – С. 8-10.


А. В. Мамрак

1. Язык официальных деловых бумаг: Учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. Днепропетровск : НГА Украины, 2002. – 288 с.

2. Морфология современного русского языка : Электронный учебник. – Днепропетровск : Лира ЛТД, 2007. – 390 с.

3. Словообразование современного русского языка : Электронный учебник. – Днепропетровск : Лира ЛТД, 2007. – 262 с.


О.В. Петрова

1. Статья «Педагогические проблемы современной высшей школы», Матеріали Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 21 века» с международным участием, травень, 2012 р.

2. Статья «Особенности композиционной семантики производных наименований со значением лица, работающего с транспортным средством» Матеріали ІІІ науково-практ. Міжнародної конференції в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ (квітень, 2011) (Диплом переможця в секції «Мовознавство» за кращий науковий доклад з публікацією статті в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ, 2011)

3. Тезисы  «Технологія моделювання комунікативних ситуацій як компонент формування соціолінгвістичних навичок у студентів технічних спеціальностей при навчанні науково-технічному перекладу», матеріали міжнародної конференції, ДВНЗ «НГУ», кафедра перекладу, листопад, 2012 

4. Тезисы «Проблеми дистанційної освіти в вищій школі», матеріали міжнародної наукової конференції,  Київ, НТУУ «КПІ», березень, 2012

5. Тезисы «Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе» (в співавторстві зі ст.викл. Токар Л.О.) Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (січень)

6. Тезисы «Роль кросскультурного аспекта в процессе обучения ин.яз.» Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (лютий)

7. Тезисы «Проектные технологии в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов» Матеріали міжнародного науково-практ. семінара  «Мовна підготовка фахівцівУкраїни в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», НГУ, 2011 (жовтень)

8. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ


© 2006-2019 Інформація про сайт