НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

петрова.jpg Петрова Ольга Владимировна


преподаватель французского и английского языка кафедры иностранных языков ГВУЗ "НГУ"У 1995 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала диплом за спеціальністю «Французська мова та література», кваліфікація філолог, викладач французської мови та літератури.

Стаж роботи за спецiальнiстю - 15 рокiв.

22 января 2013 года успешно защитила диплом магистра по специальности "Педагогика высшей школы"


Основные публикации:

1. Статья «Педагогические проблемы современной высшей школы», Матеріали Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 21 века» с международным участием, травень, 2012 р.

2. Статья «Особенности композиционной семантики производных наименований со значением лица, работающего с транспортным средством» Матеріали ІІІ науково-практ. Міжнародної конференції в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ (квітень, 2011) (Диплом переможця в секції «Мовознавство» за кращий науковий доклад з публікацією статті в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ, 2011)

3. Тезисы  «Технологія моделювання комунікативних ситуацій як компонент формування соціолінгвістичних навичок у студентів технічних спеціальностей при навчанні науково-технічному перекладу», матеріали міжнародної конференції, ДВНЗ «НГУ», кафедра перекладу, листопад, 2012 

4. Тезисы «Проблеми дистанційної освіти в вищій школі», матеріали міжнародної науковоїконференції,  Київ, НТУУ «КПІ», березень, 2012

5. Тези «Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе» (в співавторстві зі ст.викл. Токар Л.О.) Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (січень)

6. Тезисы «Роль кросскультурного аспекта в процессе обучения ин.яз.» Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (лютий)

7. Тезисы «Проектные технологии в процессе формирования ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ» Матеріали міжнародного науково-практ. семінара  «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», НГУ, 2011 (жовтень) - cc. 96-98

8. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ  

    9. "Формування соціолінгвістичної компетенції у студентів технічних напрямів навчання на базі автентичних текстів соціального та науково-технічного характеру". Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (1-2 березня 2013 р.)

    © 2006-2019 Інформація про сайт