НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

петрова.jpg Петрова Ольга Владимировна


преподаватель французского и английского языка кафедры иностранных языков ГВУЗ "НГУ"



У 1995 році закінчила Дніпропетровський національний університет та отримала диплом за спеціальністю «Французська мова та література», кваліфікація філолог, викладач французської мови та літератури.

Стаж роботи за спецiальнiстю - 15 рокiв.

22 января 2013 года успешно защитила диплом магистра по специальности "Педагогика высшей школы"


Основные публикации:

1. Статья «Педагогические проблемы современной высшей школы», Матеріали Всероссийской научно-практической конференции «Научное творчество 21 века» с международным участием, травень, 2012 р.

2. Статья «Особенности композиционной семантики производных наименований со значением лица, работающего с транспортным средством» Матеріали ІІІ науково-практ. Міжнародної конференції в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ (квітень, 2011) (Диплом переможця в секції «Мовознавство» за кращий науковий доклад з публікацією статті в журналі «В мире научных открытий» Росія, Красноярськ, 2011)

3. Тезисы  «Технологія моделювання комунікативних ситуацій як компонент формування соціолінгвістичних навичок у студентів технічних спеціальностей при навчанні науково-технічному перекладу», матеріали міжнародної конференції, ДВНЗ «НГУ», кафедра перекладу, листопад, 2012 

4. Тезисы «Проблеми дистанційної освіти в вищій школі», матеріали міжнародної науковоїконференції,  Київ, НТУУ «КПІ», березень, 2012

5. Тези «Преимущества и недостатки дистанционного обучения в высшей школе» (в співавторстві зі ст.викл. Токар Л.О.) Матеріали ІІ-ої Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (січень)

6. Тезисы «Роль кросскультурного аспекта в процессе обучения ин.яз.» Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конференції. Київ, КПІ, 2011 (лютий)

7. Тезисы «Проектные технологии в процессе формирования ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ» Матеріали міжнародного науково-практ. семінара  «Мовна підготовка фахівців України в новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», НГУ, 2011 (жовтень) - cc. 96-98

8. ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ  

    9. "Формування соціолінгвістичної компетенції у студентів технічних напрямів навчання на базі автентичних текстів соціального та науково-технічного характеру". Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (1-2 березня 2013 р.)

    © 2006-2018 Інформація про сайт